Algemene Voorwaarden

1.Begrippen

1.1. Opdrachtgever: natuurlijk persoon of rechtspersoon die een opdracht geeft aan het Centrum voor Paardencoaching
1.2. het Centrum voor Paardencoaching: Wendela den Tonkelaar, handelend voor de opdrachtnemer het Centrum voor Paardencoaching
1.3. Partijen: Opdrachtgever en het Centrum voor Paardencoaching
1.4. Deelnemer: een natuurlijk persoon die gebruik maakt van door het Centrum voor Paardencoaching aangeboden diensten
1.5. Bedrijfstrainingen: trainingen gericht op Deelnemers behorend tot één bedrijf of instantie
1.6. Aanvang: het uur waarop de overeengekomen training of activiteit volgens de geakkordeerde offerte aanvangt.

2.Toepassing

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij het Centrum voor Paardencoaching partij is.
2.2 Opdrachtgever verklaart zich bij aanmelding voor een training of opleiding schriftelijk met de toepasselijkheid en de inhoud van deze Algemene Voorwaarden bekend.
2.3 Sluit een derde ten behoeve van Opdrachtgever de overeenkomst met het Centrum voor Paardencoaching, dan staat deze derde ervoor in dat Opdrachtgever deze voorwaarden kent en heeft aanvaard, bij gebreke waarvan de derde aan deze voorwaarde is gebonden als ware hij zelf opdrachtgever of klant.

3.Vertrouwelijkheid

3.1 Partijen erkennen dat de inhoud van de relatie alsmede de gegevens en informatie welke aan hen bekend zijn/worden in het kader van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst een strikt vertrouwelijk karakter hebben.
3.2 Geen der Partijen zal direct of indirect de inhoud van de relatie alsmede de gegevens en informatie welke aan haar bekend worden aan derden bekendmaken.
3.3 De verplichtingen bedoeld in 3.1 en 3.2 gelden zowel gedurende de looptijd van een overeenkomst als na afloop daarvan.

4.Totstandkoming van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en het Centrum voor Paardencoaching

De overeenkomst tussen Opdrachtgever en het Centrum voor Paardencoaching komt tot stand wanneer de door Opdrachtgever voor akkoord getekende offerte het Centrum voor Paardencoaching heeft bereikt of wanneer Opdrachtgever zich online aangemeld heeft, tenzij door Partijen anders wordt overeengekomen.

5.Annulering door Opdrachtgever

5.1 Indien de Opdrachtgever de overeengekomen datum voor een Bedrijfstraining, persoonlijke coaching, opleiding of andere dienst annuleert of wijzigt, geldt het volgende.
-Bij annulering tot dertig dagen voor Aanvang: Opdrachtgever is 50% van het factuurbedrag volgens de offerte verschuldigd aan het Centrum voor Paardencoaching en ontvangt hiervoor een factuur.
-Bij annulering van dertig tot veertien dagen voor Aanvang: Opdrachtgever is 75% van het factuurbedrag volgens de offerte verschuldigd aan het Centrum voor Paardencoaching en ontvangt hiervoor een factuur.
-Bij annulering van veertien tot en met zeven dagen voor Aanvang: Opdrachtgever is 90% van het factuurbedrag volgens de offerte verschuldigd aan het Centrum voor Paardencoaching en ontvangt hiervoor een factuur.
-Bij annulering binnen zeven dagen voor Aanvang: Opdrachtgever is het gehele factuurbedrag volgens de offerte verschuldigd aan het Centrum voor Paardencoaching en ontvangt hiervoor een factuur.
5.2 Het voorgaande geldt een en ander onverminderd het recht op verdere schadeloosstelling indien daartoe gronden aanwezig zijn.
5.3 Indien verschuiven of annuleren van een training voor het Centrum voor Paardencoaching kosten aan derden met zich meebrengt dan is het Centrum voor Paardencoaching gerechtigd deze bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
5.4 Wanneer een deelnemer bij aanvang van de training niet verschijnt of slechts een deel van de training kan bijwonen, bestaat geen recht op verrekening in verband hiermee in het factuurbedrag.
5.5 Als Opdrachtgever de uitvoering van de overeenkomst van Partijen tussentijds beëindigt, bestaat geen recht op verrekening hiervan in het factuurbedrag tenzij voor die creditering bijzondere gronden bestaan.

6.Annulering door het Centrum voor Paardencoaching

6.1 het Centrum voor Paardencoaching kan trainingen annuleren in geval van overmacht en van ziekte van de paardencoach en/of de paarden indien in redelijkheid geen gelijkwaardige vervanging is te vinden. In dit geval van annulering vervalt de verplichting tot betaling bij Opdrachtgever.
6.2 het Centrum voor Paardencoaching is gerechtigd op ieder moment zonder opzegtermijn de overeenkomst met Opdrachtgever tussentijds te beëindigen wanneer bij herhaling en ondanks waarschuwing Opdrachtgever de door het Centrum voor Paardencoaching gestelde huisregels overtreedt, dan wel zich anderszins zodanig gedraagt dat in redelijkheid het laten voortduren van de overeenkomst niet kan worden gevergd van het Centrum voor Paardencoaching.
6.3 Tussentijdse opzegging als hier bedoeld ontslaat Opdrachtgever niet uit zijn overeengekomen financiële verplichtingen.

7.Uitvoering van de opdracht

7.1 Tenzij tussen partijen anders is overeengekomen, is het Centrum voor Paardencoaching bevoegd derden in te schakelen bij de uitvoering van de overeenkomst.
7.2 Opdrachtgever is alleen tot betaling in verband hiermee verplicht als dit in de offerte is vermeld of bij nadere overeenkomst tussen partijen afgesproken.
7.3 het Centrum voor Paardencoaching staat in voor de bekwaamheid van deze derden als door het Centrum voor Paardencoaching ingeschakelde hulppersonen.

8.Facturatie en betaling

8.1 Het volgens de voor akkoord getekende offerte verschuldigde factuurbedrag dient uiterlijk twee weken voor de Aanvang aan het Centrum voor Paardencoaching betaald te zijn.
8.2 Bij overeenkomsten die tot stand komen binnen de boven gestelde betalingstermijn, dient het factuurbedrag per ommegaande betaald te worden.
8.3 Is de factuur niet binnen de onder bedoelde termijn voldaan, dan is het Centrum voor Paardencoaching niet gehouden de in de overeenkomst bedoelde verplichtingen na te komen.
8.4 In de factuurprijs zijn tenzij anders overeengekomen begrepen de kosten voor het gebruikmaken van accommodatie, trainingsmaterialen, consumpties en maaltijden.
8.5 Reis en transferkosten zijn niet in de factuurprijs inbegrepen, tenzij dit in de offerte anders is aangegeven.

9.Aansprakelijkheid

9.1 Deelname aan activiteiten van het Centrum voor Paardencoaching geschiedt op eigen risico.
9.2 De aansprakelijkheid van het Centrum voor Paardencoaching reikt niet verder dan het door Opdrachtgever betaalde factuurbedrag.
9.3 het Centrum voor Paardencoaching is niet aansprakelijkheid voor schade die niet op voor de branche gebruikelijke voorwaarden kon worden verzekerd.
9.4 Voor schade aan of met door Deelnemers meegenomen goederen, waaronder apparatuur, software bestanden,mediahulpmiddelen, bescheiden monster en voertuigen veroorzaakt is het Centrum voor Paardencoaching niet aansprakelijk tenzij de schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van het Centrum voor Paardencoaching.
9.5 het Centrum voor Paardencoaching is niet aansprakelijk voor schade direct of indirect aan wie of wat dan ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek aan, enige hoedanigheid van of omstandigheid in een aan het Centrum voor Paardencoaching ter beschikking staande onroerende zaak.
9.6 Opdrachtgever vrijwaart het Centrum voor Paardencoaching voor aanspraken van derden, waaronder Deelnemers, ter zake van schade als in deze bepaling bedoeld.
9.7 Aansprakelijkheid voor schade ontstaan door overmacht en/of annulering door het Centrum voor Paardencoaching is uitgesloten.

10.Trainingsmaterialen

10.1 Alle door het Centrum voor Paardencoaching geproduceerde en/of beschikbaar gestelde tekst en beeldmaterialen zoals trainingsmaterialen, filmopnamen, fotografie, brochures, handboeken en publicaties zijn en blijven, onafhankelijk van de aard van deze zaken, intellectueel eigendom van het Centrum voor Paardencoaching.
10.2 Deelnemers zijn gerechtigd de onder 10.1 bedoelde zaken te gebruiken voor eigen gebruik en gebruik door anderen alsmede te vermenigvuldigen of door te geven mits daarbij de herkomst, van het Centrum voor Paardencoaching, steeds duidelijk en ondubbelzinnig wordt vermeld.
10.3 Opdrachtgever zal bij schending van deze verbintenis door het Centrum voor Paardencoaching geleden schade in de ruimste zin des woords – waarvan niet uitgesloten is immateriële schade – vergoeden.
10.4 Mediapublicaties over de inhoud van overeenkomst en de training en mediapublicaties waarbij gebruik wordt gemaakt van de onder 10.1 bedoelde zaken zijn uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van het Centrum voor Paardencoaching.

11.Geschillen

11.1 Op iedere overeenkomst tussen Opdrachtgever en het Centrum voor Paardencoaching waarop deze algemene voorwaarden toepasselijk zijn, is Nederlands recht van toepassing.
11.2 Voor de beoordeling en berechting van alle geschillen voortvloeiende uit de tussen Opdrachtgever en het Centrum voor Paardencoaching gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde zal de rechter van de vestigingsplaats van het Centrum voor Paardencoaching bevoegd zijn.
11.3 Alle geschillen als hiervoor bedoeld zullen eerst aan een in gemeenschappelijk overleg aan te wijzen mediator worden voorgelegd.