Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

  1. Begrippen

1.1. Opdrachtgever: natuurlijk persoon of rechtspersoon die een opdracht geeft aan het Centrum voor Paardencoaching B.V.
1.2. Partijen: Opdrachtgever en het Centrum voor Paardencoaching B.V.
1.3. Deelnemer: een natuurlijk persoon die gebruik maakt van door het Centrum voor Paardencoaching B.V. aangeboden diensten
1.4. Bedrijfstrainingen: trainingen gericht op Deelnemers behorend tot één bedrijf of instantie
1.5. Aanvang: het uur waarop de overeengekomen training of activiteit volgens de geaccordeerde offerte aanvangt.

  1. Toepassing

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij het Centrum voor Paardencoaching partij is.
2.2 Opdrachtgever en/of Deelnemer verklaart zich bij aanmelding voor een training of opleiding schriftelijk met de toepasselijkheid en de inhoud van deze Algemene Voorwaarden bekend.
2.3 Sluit een derde ten behoeve van Opdrachtgever en/of Deelnemer de overeenkomst met het Centrum voor Paardencoaching, dan staat deze derde ervoor in dat Opdrachtgever en/of Deelnemer deze voorwaarden kent en heeft aanvaard, bij gebreke waarvan de derde aan deze voorwaarden is gebonden als ware hij zelf Opdrachtgever of Deelnemer.

  1. Geheimhouding

3.1 Partijen erkennen dat de inhoud van de relatie alsmede de gegevens en informatie welke aan hen bekend zijn/worden in het kader van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst een strikt vertrouwelijk karakter hebben.
3.2 Geen der Partijen zal direct of indirect de inhoud van de relatie alsmede de gegevens en informatie welke aan haar bekend worden aan derden bekendmaken.
3.3 De verplichtingen bedoeld in 3.1 en 3.2 gelden zowel gedurende de looptijd van een overeenkomst als na afloop daarvan.

  1. Totstandkoming van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en/of Deelnemer en het Centrum voor Paardencoaching

    4.1 De overeenkomst tussen Opdrachtgever en/of Deelnemer en het Centrum voor Paardencoaching komt tot stand wanneer de door Opdrachtgever voor akkoord getekende offerte het Centrum voor Paardencoaching heeft bereikt of wanneer Opdrachtgever en/of Deelnemer zich online aangemeld heeft, tenzij door Partijen anders wordt overeengekomen.
    4.2 In geval van opleidingen, bijscholingen en cursussen zal tussen Deelnemer en het Centrum voor Paardencoaching eerst een intake gesprek plaatsvinden. Op basis van het intake gesprek bepaalt Centrum voor Paardencoaching of Deelnemer is toegelaten tot de betreffende opleiding, bijscholing of cursus. Daarna volgt inschrijving volgens de onder 4.1 vermelde voorwaarden.
    4.3 Deelnemer heeft gedurende 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.

5. Annulering door Opdrachtgever en/of Deelnemer

5.1 Indien de Opdrachtgever en/of Deelnemer de overeengekomen datum voor een Bedrijfstraining, persoonlijke coaching, opleiding of andere dienst annuleert of wijzigt, geldt het volgende.
-Bij annulering tot dertig dagen voor Aanvang: Opdrachtgever en/of Deelnemer is 50% van het factuurbedrag volgens de offerte verschuldigd aan het Centrum voor Paardencoaching en ontvangt hiervoor een factuur.
-Bij annulering van dertig tot veertien dagen voor Aanvang: Opdrachtgever en/of Deelnemer is 75% van het factuurbedrag volgens de offerte verschuldigd aan het Centrum voor Paardencoaching en ontvangt hiervoor een factuur.
-Bij annulering van veertien tot en met zeven dagen voor Aanvang: Opdrachtgever en/of Deelnemer is 90% van het factuurbedrag volgens de offerte verschuldigd aan het Centrum voor Paardencoaching en ontvangt hiervoor een factuur.
-Bij annulering binnen zeven dagen voor Aanvang: Opdrachtgever en/of Deelnemer is het gehele factuurbedrag volgens de offerte verschuldigd aan het Centrum voor Paardencoaching en ontvangt hiervoor een factuur.
5.2 Het voorgaande geldt een en ander onverminderd het recht op verdere schadeloosstelling indien daartoe gronden aanwezig zijn.
5.3 Indien verschuiven of annuleren van een training voor het Centrum voor Paardencoaching kosten aan derden met zich meebrengt dan is het Centrum voor Paardencoaching gerechtigd deze bij Opdrachtgever en/of Deelnemer in rekening te brengen.
5.4 Wanneer een deelnemer bij aanvang van de training niet verschijnt, slechts een deel van de training kan bijwonen of tussentijds zijn deelname stopzet, bestaat geen recht op verrekening in verband hiermee in het factuurbedrag.
5.5 Als Opdrachtgever en/of Deelnemer de uitvoering van de overeenkomst van Partijen tussentijds beëindigt, bestaat geen recht op verrekening hiervan in het factuurbedrag tenzij voor die creditering bijzondere gronden bestaan.

Annulering door het Centrum voor Paardencoaching

6.1 Het Centrum voor Paardencoaching kan trainingen annuleren in geval van overmacht en van ziekte van de paardencoach, de docent en/of de paarden indien in redelijkheid geen gelijkwaardige vervanging is te vinden. In dit geval van annulering vervalt de verplichting tot betaling bij Opdrachtgever en/of Deelnemer.
6.2 Het Centrum voor Paardencoaching kan trainingen annuleren indien het minimum aantal deelnemers niet is behaald.
6.3 Het Centrum voor Paardencoaching is gerechtigd op ieder moment zonder opzegtermijn de overeenkomst met Opdrachtgever en/of Deelnemer tussentijds te beëindigen wanneer bij herhaling en ondanks waarschuwing Opdrachtgever en/of Deelnemer de door het Centrum voor Paardencoaching gestelde huisregels overtreedt, dan wel zich anderszins zodanig gedraagt dat in redelijkheid het laten voortduren van de overeenkomst niet kan worden gevergd van het Centrum voor Paardencoaching.
6.4 Tussentijdse opzegging als hier bedoeld ontslaat Opdrachtgever en/of Deelnemer niet uit zijn overeengekomen financiële verplichtingen.

7. Uitvoering van de opdracht

7.1 Tenzij tussen partijen anders is overeengekomen, is het Centrum voor Paardencoaching bevoegd derden in te schakelen bij de uitvoering van de overeenkomst.
7.2 Opdrachtgever en/of Deelnemer is alleen tot betaling in verband hiermee verplicht als dit in de offerte is vermeld of bij nadere overeenkomst tussen partijen afgesproken.
7.3 het Centrum voor Paardencoaching staat in voor de bekwaamheid van deze derden als door het Centrum voor Paardencoaching ingeschakelde hulppersonen.

8. Facturatie en betaling

8.1 Het volgens de voor akkoord getekende offerte verschuldigde factuurbedrag dient uiterlijk twee weken voor de Aanvang aan het Centrum voor Paardencoaching betaald te zijn.
8.2 Bij overeenkomsten die tot stand komen binnen de boven gestelde betalingstermijn, dient het factuurbedrag per ommegaande betaald te worden.
8.3 Is de factuur niet binnen de onder bedoelde termijn voldaan, dan is het Centrum voor Paardencoaching niet gehouden de in de overeenkomst bedoelde verplichtingen na te komen.
8.4 In de factuurprijs zijn tenzij anders overeengekomen begrepen de kosten voor het gebruikmaken van accommodatie, trainingsmaterialen, consumpties en maaltijden.
8.5 Reis en transferkosten zijn niet in de factuurprijs inbegrepen, tenzij dit in de offerte anders is aangegeven.
8.6 Voldoening van het factuurbedrag kan plaatsvinden door middel van overboeking aan het Centrum voor Paardencoaching of door middel van iDeal.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Deelname aan activiteiten van het Centrum voor Paardencoaching geschiedt op eigen risico.
9.2 De aansprakelijkheid van het Centrum voor Paardencoaching reikt niet verder dan het door Opdrachtgever en/of Deelnemer betaalde factuurbedrag.
9.3 Het Centrum voor Paardencoaching is niet aansprakelijkheid voor schade die niet op voor de branche gebruikelijke voorwaarden kon worden verzekerd.
9.4 Voor schade aan of met door Deelnemers meegenomen goederen, waaronder apparatuur, software bestanden, mediahulpmiddelen, bescheiden monster en voertuigen veroorzaakt is het Centrum voor Paardencoaching niet aansprakelijk tenzij de schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van het Centrum voor Paardencoaching.
9.5 Het Centrum voor Paardencoaching is niet aansprakelijk voor schade direct of indirect aan wie of wat dan ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek aan, enige hoedanigheid van of omstandigheid in een aan het Centrum voor Paardencoaching ter beschikking staande onroerende zaak.
9.6 Opdrachtgever en/of Deelnemer vrijwaart het Centrum voor Paardencoaching voor aanspraken van derden, waaronder Deelnemers, ter zake van schade als in deze bepaling bedoeld.
9.7 Aansprakelijkheid voor schade ontstaan door overmacht en/of annulering door het Centrum voor Paardencoaching is uitgesloten.

10. Trainingsmaterialen/ Intellectuele eigendomsrechten

10.1 Alle door het Centrum voor Paardencoaching geproduceerde en/of beschikbaar gestelde tekst en beeldmaterialen zoals onder andere maar niet beperkt tot trainingsmaterialen, filmopnamen, fotografie, brochures, (hand)boeken, e-books, podcasts, presentaties en publicaties zijn en blijven, onafhankelijk van de aard van deze zaken, intellectueel eigendom van het Centrum voor Paardencoaching.
10.2 Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Centrum voor Paardencoaching is het Opdrachtgever en/of Deelnemer en/of Docent niet toegestaan deze materialen of delen van deze materialen te (laten) publiceren of op welke wijze dan ook te vermenigvuldigen en/of te verspreiden.
10.3 Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Centrum voor Paardencoaching is het niet toegestaan deze materialen of delen van deze materialen te gebruiken voor onderwijsdoeleinden.
10.3 De intellectuele eigendomsrechten op offertes en voorstellen e.d. die voortkomen uit de werkzaamheden van het Centrum voor Paardencoaching berusten uitsluitend bij het Centrum voor Paardencoaching.
10.4 Opdrachtgever en/ of Deelnemer zal bij schending van deze verbintenis de door het Centrum voor Paardencoaching geleden schade in de ruimste zin des woords – waarvan niet uitgesloten is immateriële schade – vergoeden.
10.5 Mediapublicaties over de inhoud van de overeenkomst en de training en mediapublicaties waarbij gebruik wordt gemaakt van de onder 10.1 bedoelde zaken zijn uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van het Centrum voor Paardencoaching.

11. Klachten

11.1 Klachten worden schriftelijk kenbaar gemaakt bij het Centrum voor Paardencoaching binnen 8 dagen.
11.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij het Centrum voor Paardencoaching, nadat de Opdrachtgever en/of Deelnemer de gebreken heeft geconstateerd.
11.3 Bij het Centrum voor Paardencoaching ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, geregistreerd, beantwoord en worden vertrouwelijk behandeld door beide partijen. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd nodig vraagt, wordt door het Centrum voor Paardencoaching binnen een termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Opdrachtgever en/of Deelnemer een meer uitvoering antwoord kan verwachten.
11.4. Centrum voor Paardencoaching stelt de klager schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar aanleiding van de klacht, alsmede van de eventuele conclusies die zij daaraan verbindt. Ingeval de klager zich door de behandeling dan wel de afdoening van de klacht onvoldoende recht voelt aan gedaan bestaat de mogelijkheid tot beroep bij een onafhankelijke derde. Dit beroep dient gericht te worden aan: Menno Rasker te Amsterdam. Bij de kennisgeving wordt melding gemaakt van de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Nationale Ombudsman.
11.5 Het bepaalde in 11.4 is eveneens van toepassing op degene tegen wiens gedraging de klacht zich richt.
11.6 Het oordeel van de beroepsinstantie is voor Centrum voor Paardencoaching bindend; eventuele consequenties worden door Centrum voor Paardencoaching binnen redelijke termijn afgehandeld.
11.7 Indien de klacht niet met bovenstaande kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
11.8 In beginsel gaat het Centrum voor Paardencoaching ervanuit, dat er in goed overleg een voor beide partijen passende oplossing komt voor de klacht.

12. Geschillen

12.1 Op iedere overeenkomst tussen Opdrachtgever en/of Deelnemer en het Centrum voor Paardencoaching waarop deze algemene voorwaarden toepasselijk zijn, is Nederlands recht van toepassing.
12.2 Voor de beoordeling en berechting van alle geschillen voortvloeiende uit de tussen Opdrachtgever en/of Deelnemer en het Centrum voor Paardencoaching gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde zal de rechter van de vestigingsplaats van het Centrum voor Paardencoaching bevoegd zijn.
12.3 In beginsel gaat het Centrum voor Paardencoaching ervanuit, dat er in goed overleg een voor beide partijen passende oplossing komt voor het geschil.

13. Communicatie

13.1 Communicatie en contact met het Centrum voor Paardencoaching betreffende algemene zaken, administratieve zaken of opleidingen kan geschieden via telefoon, e-mail of schriftelijk.
13.2 Het Centrum voor Paardencoaching streeft ernaar om binnen twee werkdagen te reageren op voicemail en e-mail. Brieven worden binnen maximaal één week beantwoord.
13.3 Bij schriftelijke vragen welke meer tijd nodig hebben om op de juiste manier beantwoord te worden zal de reactietijd langer kunnen zijn. In dit geval zal er binnen één week een ontvangstbericht worden verstuurd met daarin een termijn waarbinnen uiterlijk een reactie verwacht kan worden.

Onze privacyverklaring vind je hier.